انواع کودهای ارگانیک

انواع کودهای ارگانیک

 انواع کودهای ارگانیک انواع کودهای ارگانیک ۱-کود های آلی ۲- کود های معدنی ۱-کودهای آلی-۱-کودهای جامد:و‌‌رمی کمپوست  کود مرغ،اسب،گاو،گوسفند،پودر استخوان،پودر خون،سم،شاخ،پشم و………. ۱-۲-کودهای مایع:شامل ادرار

ادامه مطلب