محصول

N

P

K

Ca

Mg

S

B

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

گياهان  زراعي

گندم

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

کم

بالا

کم

بالا

کم

کم

چغندر

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

کلزا

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

متوسط

متوسط

متوسط

بالا

لوبيا

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

ذرت

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

متوسط

متوسط

بالا

بالا

سيب زميني

بالا

بالا

بالا

بالا

متوسط

کم

متوسط

جو

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

کم

بالا

متوسط

متوسط

کم

متوسط

نخود

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

برنج

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

کم

کم

بالا

متوسط

کم

متوسط

سويا

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

آفتاب گردان

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

کم

بالا

کم

محصولات باغي

هويج

بالا

بالا

بالا

بالا

متوسط

بالا

کلم

بالا

بالا

بالا

بالا

متوسط

کم

متوسط

بالا

خربزه

بالا

بالا

بالا

بالا

متوسط

متوسط

کم

بالا

پياز

بالا

بالا

بالا

بالا

کم

کم

کم

متوسط

متوسط

تره فرنگي

بالا

بالا

بالا

بالا

کم

کم

کم

متوسط

متوسط

کاهو

بالا

بالا

بالا

بالا

کم

متوسط

متوسط

گوجه

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

درختان ميوه

گيلاس

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

زرد آلو

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

هلو

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

گلابي

بالا

بالا

بالا

متوسط

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

سيب

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

انگور

بالا

بالا

بالا

بالا

بالا

کم

کم

بالا

بالا

کم

توت فرنگي

بالا

بالا

بالا

بالا

متوسط

کم

کم