مقدار و نحوه مصرف کود ورمی کمپوست

مقدار و نحوه مصرف ورمی کمپوست

مقدار و نحوه مصرف کود ورمی کمپوست

مقدار و نحوه مصرف کود ورمی کمپوست با دانستن فواید ورمی کمپوست

بهترین روش مصرف هر نوع کود انجام آزمون خاک و مشاوره با کارشناسان تغذیه گیاه و خاکشناسی می باشد ولی بصورت عام مصرف ورمی کمپوست محدودیتی نداشته و مقادیر پیشنهادی بصورت عمومی و تجربی مورد آزمایش قرار گرقته است و مصرف بیش از مقادیر پیشنهادی نیز باعث سوختن گیاه نمی گردد.
کود ورمی کمپوست را بصورت های مخلوط با خاک سطحی و یا هنگام تعویض گلدان با کل خاک و یا هنگام کاشت نهال بصورت چاله ای در اطراف ریشه (چالکود) مصرف نمایید.

کود ورمی کمپوست

 ورمی کمپوست گلدانهای آپارتمانی

به عمق ۲ الی ۵ سانتیمتر خاک گلدان را برداشته و کود ورمی کمپوست را جایگزین نموده و با خاک سطحی مخلوط کنید.
در صورت جابجایی گلدان معادل ۲۰% الی ۴۰% از حجم گلدان جدید را کود ورمی کمپوست و الباقی را با خاک معمولی مخلوط نمائید.
ترکیب خاک اره و ورمی کمپوست هم از نظر کیفیت  و هم از نظر هزینه خیلی بهتر از سایر بستر هاست.

 

مقدار و نحوه مصرف کود ورمی کمپوست

 ورمی کمپوست باغچه های خانگی

۲ تا ۳ کیلو گرم کود ورمی کمپوست در هرمتر مربع ( بصورت مخلوط با خاک سطحی).
گلهایی که به صورت زهکش آبیاری می گردند مانند بنفشه آفریقایی :
۲ تا ۳ قاشق کود ورمی کمپوست  را در یک لیوان آب مخلوط و بعد ۲۴ ساعت، مایع بدست آمده را که ورمی تی (Vermi Tea) نام دارد را در ظرف زیر گلدان ریخته و گلدان را درون آن قرار دهید.

 ورمی کمپوست گیاهانی با ریشه غرق آبی مانند بامبو

۲ تا ۳ قاشق کود ورمی کمپوست را در پارچه تنظیف پیچیده و به صورت تی بگ (Teabag) داخل گلدان آب قرار دهید.

 ورمی کمپوست صیفی جات

۵/۱ تا ۵/۲ کیلوگرم کود ورمی کمپوست  در هر متر مربع بصورت مخلوط با خاک سطحی به عمق ۱۰ الی ۱۵ سانتیمتر.

 ورمی کمپوست سبزی کاری

مخلوط ۱۰% الی ۱۵% کود ورمی کمپوست  با خاک گلدان یا خاک سطح باغچه، حداقل به عمق ۲ تا ۵ سانتی متر.

 ورمی کمپوست درختان مثمر

۳ تا ۵ کیلو گرم برای هر درخت به صورت چالکود.

 ورمی کمپوست درختان غیر مثمر

۲ تا ۳ کیلوگرم برای هر درخت به صورت چالکود.

 ورمی کمپوست نشا کاری و تکثیر

۲۵ تا ۷۵ گرم برای هر نشا

 ورمی کمپوست نهال کاری

۵۰۰ گرم برای هر نهال بصورت چالکود.

 ورمی کمپوست زمینهای زراعی

۶ تا ۹ تن در هکتار بسته به نوع کشت و کیفیت خاک.

Incoming search terms:

  • کرم کمپوست باغچه